សៀវភៅ​គណិត​វិទ្យា​៖ កម្រង​លំហាត់​គណិតវិទ្យា​ផ្នែក​នព្វន្ត

ការ​ផ្សាយ​លើក​ទី៤ | 348 ទំព័រ | pdf | 10 MB  | កម្រង​លំហាត់​នព្វន្ត (35931) សៀវភៅនេះ​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​លើក​ដំបូង​នៅ​ឆ្នាំ​២០០៨។ កាល​នោះ​ សៀវភៅនេះ​មាន​ឈ្មោះ​ថា សៀវភៅគណិវិទ្យា​អូឡាំពិច។ ក្រោយ​មក​ទៀត សៀវភៅនេះត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ការ​កែសម្រួល ដោយ​បន្ថែម​ទ្រឹស្ដី​បទ កាត់​បន្ថយ​លំហាត់​ដែល​គ្មាន​ចំលើយ ហើយ​ផ្សាយ​នៅ​ឆ្នាំ២០០៩។ ក្នុងការ​ផ្សាយ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១០​នេះ ខ្ញុំ​ធ្វើ​ការ​កែ​តម្រូវ​បន្ថែម​ទៀត ដោយកែកំហុស​ជាច្រើន ដែល​មាន​ក្នុងការ​ផ្សាយលើក​មុន និង កែ​សម្រួល​ដំណោះស្រាយ​ឱ្យ​បាន​ក្បោះក្បាយ​ជាងមុន។ - 2008 : គណិតវិទ្យា​អូឡាំពិច -នព្វន្ត - 2009 : កម្រង​លំហាត់​គណិតវិទ្យា -នព្វន្ត - 2010 : កម្រង​លំហាត់​គណិតវិទ្យា -នព្វន្ត

សៀវភៅ​គណិត​វិទ្យា​៖ កម្រង​លំហាត់​គណិតវិទ្យា​ ​វិភាគ

ការ​ផ្សាយ​លើក​ទី​៥: ១០០៨ លំហាត់ | ៤២៤ ទំព័រ | ៨ MB | កម្រង​លំហាត់​វិភាគ (86037)