កំណែ​លំហាត់​សមីការ​អនុគមន៍​៖ សំនួរ​ផ្ញើ​ទៅ IMO 1996

តាង f:\mathbb{R} \to \mathbb{R} ដែលចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x គេមាន |f(x)| \le 1 និង

\displaystyle f(x+\frac{13}{42})+f(x)=f(x+\frac{1}{6})+f(x+\frac{1}{7})

ចូរបង្ហាញថា f ជាអនុគមន៍ខួប។

ដោនឡូដ​ចម្លើយ

Comments

  1. ងិន បូរិន says:

    វិញ្ញាសាទាំងនេះបានជំនួយផ្នែកស្មារតី ដល់អ្នកសិក្សាគណិតវិទ្យា​ ដូចរូបខ្ញុំបាទបានមួយផ្នែកធំ ។ ខ្ញុំសូមអរគុណជាពន់ពេកចំពោះអ្នកនិព្វន្ត និង អ្នកស្រាវជ្រាវ ហើយសំណូមពរមេត្តាជួយស្រាវជ្រាវរកវិញ្ញាសាថ្មីៗបន្ថែមទៀត ។
    សូមអរគុណ

Speak Your Mind

*