អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ៖ មនុស្សម្នាក់​​អាច​មាន​មិត្ត​ភក្តិ​យ៉ាង​ច្រើន ១៥០ នាក់ !!

នរវិទូ Robin Dunbar បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា មនុស្ស​ម្នាក់​ អាច​មាន​មិត្ត​ភក្តិ​ជាប់លាប់​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ យ៉ាង​ច្រើន ១៥០ នាក់​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។ ក្នុង​ទ្រឹស្តី​នេះ លោក Dunbar បាន​ឲ្យ​និយមន័យ​ មិត្តភាព ថា​ជា​ទំនាក់ទំនងមួយ​ ដែល​មនុស្ស​ម្នាក់​ ស្គាល់​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា​ផ្សេង ថា​នរណា​ជា​នរណា និង ដឹង​ពី​សុខទុក្ខ​អ្នកទាំង​នោះ ដឹង​ពី​ទំនាក់ទំនង​អ្នក​ទាំង​នោះ ជា​មួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​ និង ទាក់ទង​គ្នា ជា​ប្រចាំ។

ចំនួន​កំណត់ ១៥០ នាក់ នេះ ហៅ​ថា ចំនួន Dunbar ។ តាម​ទ្រឹស្ដី​របស់​លោក Dunbar ចំនួន​កំណត់​នេះ​ឋិត​នៅ​ចន្លោះ ពី ១០០ ដល់ ២៣០ នាក់ ដែល​គេ​កំណត់​យក​ជា​មធ្យម​ ១៥០ នាក់។

យើង​ឃើញ​ថា ចំនួន​នេះ តិច​ជាង​ចំនួន​មិត្តភក្តិ ៥០០០ នាក់ នៅ​ក្នុង Facebook ឆ្ងាយ​ណាស់ ​!!!

Comments

  1. គាត់​ស្រាវជ្រាវ​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​ណា ប្រហែល​ពេល​ហ្នឹង​មិន​ទាន់​មាន​ facebook 😀

Speak Your Mind

*