មេដាយ​ដែល​កម្ពុជា​បាន​ទទួល​ក្នុងការ​ប្រកួត​កីឡា​ SEAGAMES លើកទី​២៦ គិត​មកដល់​ថ្ងៃ​ទី១៥​វិច្ឆិកា​២០១១

::Vovinam::
 Country  Event  Players  Medal
 Cambodia
 50kg –  Female  MAO MONITA   Bronze
   Cambodia
 55kg –  Male  TIN PHEAP   Silver
   Cambodia
 Men’s Attacking By Leg –  Male  CHRIN BUNLONG
KAT SOPHEAK
LI BORAMY
SAN SOCHEAT
  Silver
   Cambodia
 Single Man Without Weapon –  Male  LY BORAMY   Gold
   Cambodia
 Single Women Weapon –  Female  PAL CHHORRAKSMY   Silver
Gold Silver Bronze
1 3 1

 

::Taekwondo::
 Country  Event  Players  Medal
   Cambodia
 Bantam Weight Over 49 kg & Not Exceeding 53 kg –  Female  CHHOEUNG PUTHEARIM   Bronze
   Cambodia
 Light Weight Over 57 kg & Not Exceeding 62 kg –  Female  SORN SEAVMEY   Bronze
   Cambodia
 Middle Weight Over 80 kg & Not Exceeding 87 kg –  Male  PHON VIRAK   Bronze
Gold Silver Bronze
0 0 3

 

 

::Wrestling::
 Country  Event  Players  Medal
   Cambodia
 50 kg (Greco-Roman) –  Male  CHAB LINH   Bronze
   Cambodia
 60 kg (Greco-Roman) –  Male  NUTH SOPHOL   Bronze
Gold Silver Bronze
0 0 2

 

 

::Petanque::
 Country  Event  Players  Medal
   Cambodia
 Men Singles –  Male  SOK CHAN MEAN   Bronze
Gold Silver Bronze
0 0 1

Speak Your Mind

*