​លំហាត់​គណិតវិទ្យា

  1. កម្រង​លំហាត់​បន្សំ
  2. កម្រង​លំហាត់​នព្វន្ត
  3. កម្រង​លំហាត់​សមីការ​អនុគមន៍
  4. កម្រង​លំហាត់​លោការីត និង អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
  5. កម្រង​លំហាត់​​ត្រីកោណមាត្រ