មាន​កូន​រពឹស​បែប​នេះ​អី ដឹង​តែ​រយះ​ទ្រូង​ស្លាប់​មិន​ខាន

Comments

  1. សេរី says:

    សុំសើចមួយសិនពេលមើលឃ្លិបនេះ :)
    នេះបើជារឿងពិត គឺពិតជារយះទ្រូងមែនហ្នឹង!
    តែមើលទេៅដូចជាឃ្លិបកំប្លែង :D

  2. cambomaths says:

    ចុងក្រោយប៉ះសក់!!! ហា ហា!!

Leave a Reply